.
MARK FEATURED:دکمه فوق برای انتخاب کردن عکس منتخب برای نمایش درصفحه اصلی می باشد